Tianshan Kazak summer camp

Tianshan Kazak summer camp

Photo:  Qian Guo.